Създава се обединен регистър за признаване на висше образование в чужбина

Да бъде създаден обединен регистър за академично признаване на висше образование в чужбиа, реши правителството. Това съобщават от Министерството на образованието и науката /МОН/.

В момента Националният център за информация и документация (НАЦИД) поддържа три регистъра: на издадените удостоверения за академично признаване;на обезсилените удостоверения за академично признаване; на отказите за академично признаване. Целта им е да предоставят информация за процедурите за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища.

Проверката на едно лице във всеки един от тези регистри създава ненужна административна тежест, както и риск от пропуски. С изграждането на единен регистър се допълват и изменят действащи разпоредби, като се отстраняват някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление.

Част от данните ще бъдат публични, но достъпът до удостоверенията за признаване на висше образование ще е индивидуален. Предвижда се такъв да имат и конкретни държавни органи или други лица, които по силата на нормативен акт могат да изискват предоставянето на удостоверения, свързани с академичното признаване.

Промените ще улеснят български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила. Новите разпоредби ще бъдат от ползва и на държавни органи, потенциални работодатели, висши училища, които имат право да получат достоверна информация за съответствието на чуждестранна диплома с изискванията на нормативната уредба на Република България.

Създаването на обединен Регистър ще окаже благоприятно въздействие за подготовката на бъдещи доказано квалифицирани от висшите училища в чужбина, участници в пазара на труда.