Родителски съвет

Учебна 2023-2924 г.

 

Българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Барселона и филиала в Мойет дел Вайес

 

                        ПРОТОКОЛ № 1/30.09.2023 г.

 

 На 30.09.2023 г. се проведе родителска среща, на която бе избран новия Родителски съвет

 към българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Барселона и филиала в Мойет дел Вайес за учебната 2023-2024 г.

Членове на РС

      Барселона

 1. Станислава Тонева Йонасон – председател            
 2. Мила Василева Коларова – зам.председател              
 3. Ралица Божидарова Нешева – секретар                           
 4. Десислава Иванова Янкова- Драганова – културна дейност  
 5. Цветан Георгиев Михайлов – културна дейност                     
 6. Ясен Христов Ангелов – инф. и техническа дейност

     Мойет дел Вайес

 1. Цонка Мандурова – касиер                          
 2. Деница Петрова    – секретар  

Учебна 2022-2023 г.

На 1.10.2022 г. се проведе родителска среща, на която бе избран новия Родителски съвет към българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Барселона и филиала в Мойет дел Вайес за учебната 2022-2023 г.

Проведе се кратко заседание на новоизбраните и преизбрани членове със следните длъжности:

 

Членове на РС

Барселона

 1. Станислава Тонева Йонасон                     Председател                            
 2. Мила Василева Коларова                         Зам.Председател   
 3. Виолета Валентинова Димитрова Фонтен   Секретар
 4. Венимир Петков                                     Инф. технолог
 5. Ясен Христов Ангелов                            Инф. технолог

Мойет дел Вайес

 1. Деница Петрова                                   Секретар      
 2. Цонка Мандурова                                 Касиер          

                                       
                                             Учебна 2020-2021 г

 

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Барселона
 1. Станислава Тонева Йонасон – Председател
 2. Антония Михайлова Димитрова – Зам. Председател
 3. Ралица Божидарова Нешева – Секретар
 4. Велизара Димитрова Георгиева- Организатор по културната дейност
 5. Гергана Любомирова Пейчева- Организатор по културната дейност

Мойет дел Вайес

 1. Деница Петрова – Секретар
 2. Цонка Мандурова – Касиер


                                  
                               Учебна 2019-2020 г.

 

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 1/19.10.2019 г.

На 28.09.2019 г. се проведе родителска среща на която се предложиха родители за съставянето на нов родителски съвет за Барселона и филиала в Мойет дел Вайес.

Днес, 19.10.2019 г., се проведе заседание на родителския съвет (РС) на Българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Барселона, държава Испания.

Членове на РС

Барселона

1. Станислава Тонева Йонасон – Председател

2. Росица Господинова Тодорова – Зам. Председател

3. Милена Любенова – Секретар

4. Юлия Йорданова Янарова-Шушулова- Организатор по културната дейност

5. Мария Иванчева Маринова- Организатор по културната дейност

6. Албена Илиева-Организатор по културната дейност

Мойет дел Вайес

1. Десислава Янева – Председател

2. Деница Петрова – Секретар      

3.Цонка Мандурова – Касиер

Взети решения:

 1. Бяха гласувани новите длъжности на РС.

2. Бе предложен и  приет Правилника за дейността и организацията на Родителския съвет при НБУ„Св. св. Кирил и Методий” гр.Барселона.

3. Бяха преразгледани месечните такси и взето следното решение, което ще бъде вписано в Правилника за вътрешен ред на училището.

 3.1.МОН подпомага само обучението на ученици, навършили 4г.към датата на записване с сума в размер на 270 лв. годишно/ приблизително 135 евро/. Разходите на децата в детската градина, които не са навършили тази възраст са за сметка на училищния бюджет. Поради тази причина Родителският съвет прие: Дете, което при записване няма навършени 4г.ще заплаща 10 евро допълнително от приетата сума, за да компенсира частично разхода на училището. Тоест:

 Такса за ученици над 4 години

1 дете             20 евро

2 деца            30 евро

3 деца            30 евро

 Такса за деца ненавършили 4 год. в детската градина

1 дете             30 евро

2 деца            50 евро

2 деца/ 1 по-малко от 4г. и 1 по-голямо от 4г./  40 евро

3 деца/ 1 по-малко от 4г. и 2 по-голями от 4г./  40 евро

3 деца/ 2 по-малки от 4г. и 1 по-голямо от 4г./  50 евро

 Приетото решение влиза в сила от 01/11/2019 в Барселона и филиала в Мойет.

 3.2.Тази година таксата ще е от септември до юни включително.

 3.3.Родители, които имат три месечно закъснение с плащането на таксата, ще получат предупредителен мейл или съобшение. За по-голям период случаят ще бъде разгледан от РС и ще се вземат съответните мерки със съгласието на училищния ръководител.

 3.4. Бяха коментирани решенията на Асоциацията и на миналогодишния РС, че ученици, които имат неплатени такси в края на учебната година, загубват право да презапишат за следващата.

 4. Обсъди се подготовката на предстоящото коледно тържество.

 За родителите, които се включиха по-късно в групите, предоставям банковата сметка на Асоциация “Св.Георги”:

 Titular: Associació Sant Jordi

IBAN: ES47 0075 0277 3606 0017 4268  

BIC:POPUESMM

 Тези от Вас, които имате предложения и желание да се включите в училищната дейност, не се колебайте да се обърнете към РС или учителския колектив. Всяка идея е безценна  за нашия екип, а когато стане реалност, се превръща в красив спомен за нашите деца.

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ОБСЪДИХА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ В МОЙЕТ

Текущи въпроси бяха обсъдени на учитело-родителска среща на 14 септември т.г. във филиала на БНУ „Св.св. Кирил и Методий” в град Мойет дел Вайес.
Директорът на училището Стоянка Колева представи годишния доклад за дейността му и финансов отчет през изминалата 2018-2019 г. Тя запозна присъстващите родители с решението на Управителния съвет на Асоциация „Св. Георги” и Родителския съвет за неплатените такси. Ако до 2 месеца след записването на ученика родителите му не внесат дължимите суми, той отпада и не продължава обучението си.
Беше решено нов родителски съвет да се избере на 28 септември т.г.

РОДИТЕЛИ ПРИЕХА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД И ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА УЧИЛИЩЕТО

Годишният доклад за дейността на училището и финансовия отчет за изразходваните средства през изминалата учебна година бяха приети без възражения на първата учитело-родителска среща в БНУ „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона.
Директорът му Стоянка Колева запозна присъстващите със Заповед РД 09-1935/31.07.2019 на МОН за определяне размера на средствата на училищата в чужбина за учебната 2019-2020. Прочетено беше и Решение на УС на Асоциация „Св. Георги” от 09.09.2019 г. за процедурата, ако не се плащат редовно училищните такси. Взе се решение да се закрие втората банкова сметка на училището.
Бяха предоставени данни за броя на учениците, паралелките, учителския състав, материалното обезпечаване на базата и дейностите, осъществени през годината.
Родителите бяха запознати още веднъж с новата възможност как се сертифицира нивото на знания по български език според Европейската езикова рамка. Бяха дадени препоръки да се оптимизира учебно-възпитателният процес и да се повиши интересът на повече български семейства, за да се привлекат повече деца в училище.
Училищният ръководител Стоянка Колева благодари на родителите, оказващи активна помощ в работата на педагогическия екип за изработването на уебсайта на БНУ „Св. св. Кирил и Методий”, аз подготовката на празници и други училищни дейности.
Беше гласуван нов Родителски съвет, който ще избере председател на първото си заседание за годината.

Членове на Родителския съвет за учебната 2018-2019 година

Барселона

 1. Ради Ангелов – Председател
 2. Петър Балачев – Зам. Председател
 3. Милена Любенова – Секретар
 4. Станислава Тонева Йонасон – Счетоводител и касиер
 5. Мария Живкова Папазова – Организатор по културната дейност
 6. Анна Трайчева Златанова – Организатор по културната дейност
 7. Анна Братуейт – Организатор по културната дейност
 8. Иван Шиндарски

Мойет дел Вайес

 1. Атанаска Няголова – Председател
 2. Маргарита Копчева – Секретар
 3. Цонка Мандурова – Касиер