Вестник „Аз-буки“ пише за нашето училище: Учителят гради мостове от всяка точка на света

„Много сълзи съм проронила, докато гледах усмихнатите лица на деца и учители на 15 септември в България“, споделя в откровен разговор за в. „Аз-буки“ Стоянка Колева – училищен ръко­водител на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Мето­дий“ в Барселона. На 10 септември българката, която има 20-годишен стаж като учител в родината си, откри официално 15-ата учебна година на създаденото по нейна инициатива българско школо в Испания.

Не някой друг, а Христо Стои­чков – най-популярният българин в Испания, подава ръка на Стоянка Колева. Случва се в първите години от престоя ѝ в каталунската столи­ца, когато разбира, че спомените за времето, изкарано в училищните класни стаи в България, няма така лесно да се заличат. „Липсваше ми тази работа. Плачех, докато гледах по телевизията търже­ствата за първия учебен ден и 24 май – разказва Колева. – Това ме подтикна да се опитам да създам българско училище. Да настоявам нашите сънародници да знаят, че има къде децата им да се срещат и общуват с други българчета, че могат да научат повече за Бъл­гария, за езика и културата ни. А защо не и един ден да се върнат в родината добре подготвени.“

През 2009 г. председателят на Асоциацията за приятелство и сътрудничество между Каталуния и България „Свети Георги“ Хрис­то Стоичков подкрепя идеята за създаване на училище като част от дейността ѝ и гласува доверие на Стоянка Колева да се заеме с изготвянето на първия проект. Когато проектът печели, еуфорията е голяма. БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ се превръща в първото място за нашите сънародници в Каталуния и Барселона, където могат да се събират, да учат децата си на българско четмо и писмо, да честват заедно празници. И както казва Стоянка Колева – да предават българските традиции на младото поколение.

Започват с 22 деца и с частично финансиране от МОН по про­грамата „Роден език и култура зад граница“. С помощта на друг българин – Илиян Пенев, се на­станяват в две малки класни стаи в инсталациите на Олимпийския комплекс в Барселона. Така благо­дарение на огромното си желание, въпреки че не разполагат с необ­ходимото техническо оборудване и най-подходящите условия за работа, Стоянка Колева и нейните съмишленици успяват да осъщест­вят идеята си.

„Изградих педагоги­чески екип от петима души, двама от които и до днес работят с нас“, казва училищният ръководител. Припомня си, че с излизането на ПМС №90 за българските училища зад граница учебното заведение е лицензирано и вписано в списъка на МОН. Щастието им се усмихва и по отношение на пространството за провеждане на учебните занятия. Приютява ги голямото каталунско училище Escola Pía Sant Antoni. „Истински късмет е, че в лицето на нашите домакини наемодатели срещнахме хора, които искрено се възхищават от това, което правим, и безрезервно ни помагат“, споделя Колева. В същата сграда можем да открием БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ и днес, години по-късно.

„Петнадесет години са дълъг период, в който нещата динамично се променят – разказва училищ­ният ръководител. – Срещали сме много трудности, неразбиране, не беше лесно да мотивираме повече сънародници да водят децата си в българското училище. Една от при­чините е голямата им натовареност. В Каталуния официалните езици са два – испански и каталонски. В местните училища децата учат и трети западен език. Българският става четвърти. Освен това спор­тът сред младежите в Испания е широко застъпен и много ученици активно спортуват, а състезанията им винаги са в събота. Поради това всички, които успяват да съчетаят седмичните си ангажименти с по­сещение на българското училище в събота, за нас са истински герои.“

Преди 8 години Българското неделно училище разкрива филиал в малкия град Мойет дел Вайес, недалеч от Барселона. Стоянка Колева разказва, че повечето от мъжете в българските семейства, живеещи там, са международни шофьори. Когато са на път, за май­ките става трудно да се придвижват с децата до големия град. За тяхно удобство обучението се провежда в съботните следобеди, а част от учителите пътуват до Мойет дел Вайес. В момента в двете училища се обучават 125 деца. Всичко, което се прави за тях, е еднакво и техните общности се чувстват като едно цяло – имат общ родителски съвет, организират съвместни мероприя­тия и чествания.

„Моята лична мотивация, като учител и ръководител на учи­лището, е, че обичам децата и професията си – признава Стоянка Колева. – Най-трудните години от пребиваването ми в Испания бяха първите, когато дойдохме със семейството ми и трябваше да напусна училището, в което работех почти 20 години. Въпре­ки че имам силен характер и не се предавам лесно, смятам, че за да устои един учител в чужбина на всички предизвикателства, да ръководи ученици и учители, да комуникира успешно с родители­те и да движи училището напред, трябва да притежава няколко важни качества. Най-напред трябва да е убеден, че това, което прави, е смислено и нужно на хората, за да може да убеждава и тях. Освен про­фесионална квалификация трябва да притежава организаторски и комуникативни умения, защото не­прекъснато ни се налага да работим с местните институции. И накрая, но не на последно място – да бъде честен с хората. Те идват по свое желание и искат да намерят при нас това, което сме им казали. Трябва да оправдаем доверието им.“

2023/2024 учебна година учи­лището стартира със състав от мотивирани педагози. И ако за някого това е просто клише, еки­път на Колева добре знае, че само вътрешното убеждение може да обясни как се работи всяка събота в продължение на години.

„Хубаво е, че и семействата ни подкрепят. Дори доброволно се включват и когато е необходимо, помагат за каузата“, добавя тя и изброява по име всеки от препо­давателите. Това са началните учители, сред които е и самата тя, Десислава Златарска и Айше Назиф, учителят по български език и литература Николай Каламов, преподавателката по история и цивилизации и география и ико­номика Илиана Илиева-Дъбова, хореографът Венцислав Ангелов, който води часовете по български народни танци, младата учителка по музика и цигуларка Ася Насру­ла, както и завършилата испанска филология Юлия Янарова, която занимава децата в часовете по извънкласно четене.

„Може би в началото нещата бяха малко хаотични – казва Стоянка Ко­лева. – Но днес българското недел­но училище в чужбина е стабилно изграден модел, който непрекъсна­то се надгражда. Без постоянното финансово подпомагане от МОН трудно би съществувала тази огро­мна мрежа от български училища по целия свят. Усъвършенстват се учебните програми, издават се нови, адаптирани учебници и помагала. Дава се възможност на децата да сертифицират знанията си по български език в ДЕО на Софийския университет. Учите­лите, които ръководя, постоянно се стремят към самоусъвършенстване и повишаване на професионалните си качества и умения. Всички се стараят да са в крак с новостите в българското образование.

Нашата колега Илиана Дъбова участва и печели награди в педагогически конкурси.

От друга страна, комуникацията с МОН е много по-лесна. Електрон­ните системи облекчиха формата за водене на отчетност, за ползване на електронни образователни ресурси, а социалните мрежи дават възмож­ност за общуване и обмяна на опит между училищата по света. Затова мисля, че институцията българско училище в чужбина има бъдеще. Тенденцията, която наблюдавам, е, че в чужбина идват все повече квалифицирани млади хора, при­влечени от по-доброто заплащане. Тук се раждат все повече деца – в български семейства и в семейства от смесени бракове. Нашата за­дача е да запазим българските им корени – чрез езика, културата и традициите. Поради това е важно българските училища зад граница да съществуват. Те се оформят и като трайни културни средища със събитията, които организират не само за децата, а и за българските общности по места – фестивали, концерти и представления с гости от България.“

Когато говори за България, учи­лищният ръководител на БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона с гордост споменава фолклорната формация „Гергьовден“. Създаде­на едновременно с училището, тя съществува и до днес. Първона­чалният замисъл е родителите да се забавляват, докато чакат децата си. Но групата, стартирала с 6 души, постепенно се разраства и започва да приобщава всеки, обичащ бъл­гарския фолклор. За ръководителя на Формацията – хореографа Вен­цислав Ангелов, Колева казва, че е момче с харизма: „Той не говори, изразява се с танц. Научи всички на български хора и най-изявените започнаха да участват във фестива­ли, да пътуват до различни градове на Испания. Разполагаме също с красиви носии и с тях формацията участва в училищните ни събития. Когато излязат на сцената, са ис­тинска радост за душата и очите!“

На 10 септември в каталунска­та столица едно от българските неделни училища по света започ­на своята 15-а учебна година. В центъра на Барселона се чува бъл­гарският химн и звучи българска реч. Тържеството вълнува децата и техните родители. Менчето с вода, питата с меда… Всичко е тук. След приветствието на Колева и поздравителния адрес от името на генералния консул на Република България децата изнасят поетичен рецитал. После минават под венец от цветя и влизат в класните стаи. „Това са мостовете – казва Стоянка Колева, – които гради българският учител, където и да се намира по света”.

Петя НИКОЛОВА, в. „Аз-буки“

в.-Аз-буки-бр.-37-2023