ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ЗА РАБОТАТА  В БЪЛГАРСКО   НЕДЕЛНО    УЧИЛИЩЕ  „Св.Св. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ“  

гр.  БАРСЕЛОНА    И   ФИЛИАЛ   В    МОЙЕТ ДЕЛ   ВАЙЕС,   ИСПАНИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящият    правилник  определя структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в Българско училище „Св.св. Кирил и Методий“  в Барселона  и филиал в гр. Мойет дел вайес.
 2. Българското училище е образователна структура, създадена  като дейност на  Асоциация “Свети Георги“ за приятелство и сътрудничество Каталуния–България , гр. Барселона, Испания. То е създадено през 2009 г.  и  не е юридическо  лице.

Вписаано е в списъка  на българските неделни училищав чужбина за учебната 2018 – 2019 г. под номер  69.на ПМС № 90.

 1. То е организирано съобразно  правилата и изискванията на МОН  по ПМС №  90,  касаещи българските неделни училища в чужбина.
 2. Въз  основа  на същото ПМС българските неделни училища  в чужбина осигуряват обучение по бълг. език и литература, история и цивилизация, икономика на България   за съответните класове,  но не осигуряват придобиване  на образователна  степен.
 3. Обучението в училкището  се извършва  на доброволен  принцип, като родителите заплащат месечна такса, която допълва  частичното  финансово  подпомагане от МОН.
 4. Училището   може да извършва  и допълнителни дейности,  които  подпомагат  обучението,  и са свързани със  съхраняването на национално самосъзнание, култура  и традиции.
 5. Има  право да подготвя и кандидат-студенти за прием в български висши  училища  по  БЕЛ, история и география. При създаване на условия може да организира и дистанционно обучение.
 6. Учениците, на които е признат  завършен  клас   по документи, издадени от чужди държави, и които продължават обучението си в България , не полагат   поправителни изпити  по БЕЛ, история и география.
 7. Финансирането от МОН  стимулира  деца  от  4 годишна  възраст  в предучилищни групи  и  извънкласни дейности, свързани с националната самобитност и култура.

ОРГАНИ   НА УПРАВЛЕНИЕ   –

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ   НА РОДИТЕЛИТЕ
 • РОДИТЕЛСКИ  СЪВЕТ
 • УЧИЛИЩЕН  РЪКОВОДИТЕЛ
 • ПЕДАГОГИЧЧЕСКИ    ЕКИП

ВССИЧКИ  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ  РЕШЕНИЯ  СЕ СЪГЛАСУВАТ С  УС   НА АСОЦИАЦИЯТА.

УСТРОЙСТВО

 1. Бенефициент на  училището  е   Асоциация “Свети Георги“ за приятелство и сътрудничество Каталуния – България,  в лицето на неговия Управителен съвет.

АСОЦИАЦИЯТА

 • Сключва   едногодишни  договори  с  училищния ръководител  и педагогическия  персонал.
 • Сключва  договори за наемане  на помещения, със  счетоводна къща, за водене счетоводството на училището  и за извършване  на други  услуги.
 • Контролира периодично финансовото състояние на училището.
 • Председателят  подписва  удостоверенията.

ОБЩО     СЪБРАНИЕ  НА РОДИТЕЛИТЕ

 • Провежда  се  в началото на   учебната   година
 • Приема   едногодишен отчет  за дейността  на училището
 • Избира  нов  родителски съвет  за едногодишен  период
 • Гласува  решения, които  касаят  всички  ученици в училището

РОДИТЕЛСКИ  СЪВЕТ

2.       Към училището, на доброволен принцип се сформира и Родителски съвет за подпомагане дейността му. Той се състои от председател и членове, които  се избират  на  общо събрание  с обикновено мнозинство. Те могат да бъдат най-малко 3–ма или  по-голям нечетен брой. Родителския  съвет  си избира  председател, секретар, касиер.

3.       Председателят е  в постоянен  контакт  с  училищния ръководител и с  председателя  на асоциацията.

4.       Родителският  съвет осъществява наблюдение и мониторинг върху дейността  на училището, обсъжда и предлага решения на текущи проблеми,  съдейства за организацията на обучението и допълнителни извънкласни дейности. Заседава най-малко 3 пъти годишно като кани училищния ръководител, който няма право на съвещателен глас.  В   края на годината изготвя доклад със становище  за резултатите от работата в училището. Не участва в управлението на организацията.

УЧИЛИЩЕН  РЪКОВОДИТЕЛ

1.       Може  да бъде  лице  с  квалификация  „учител‘
2.       Съблюдава за реда  в училището
3.       Следи  за редовното водене  на училщната  документация
4.       Осъществява  посещения в чсовете на учители
5.       Организира нормалното  протичане  на учебния  процес.
6.       Поддържа контакт  и търси съдействие от асоциацията,  родителския  съвет  и общото  събрание  на родителите.
7.       Отговаря  за равностойно разпределение  на функциите между  учителите  на   различни   дейности.

ФИНАНСИРАНЕ

Бюджетът  на училището  се финансира  от  финансовото  подпомагане  от МОН  и  учебните  такси, разписани в заявление, които всички родители  подписват  при  постъпване.

ПРИЕМ/ЗАПИСВАНЕ

 1. Българско училище “Св.св. Кирил и методий“ ,Барселона“ предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване.
 2. Ако родителите решат детето им да бъде записано като ученик, е необходимо да попълнят съответните документи и заплатят учебната такса.
 3. Училището приема деца  за детска градина, предучилищна група   и ученици от 1 до 12 клас.

 4. Чрез предварително създадени групи за контакт между родителите и учителя на съответния клас  родителите са длъжни своевременно да уведомяват  при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, прием на лекарства, отсъствия  и др./
 5. Родителите се задължават  да уведомяват  преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина. Oтсъствие от училище се допуска:
 • Със знание на родител (по болест или по семейни причини)
 • По уважителни причини, налагащи присъствието на ученика на други събития
 • Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно  посещаващи учебните   занятия, не по-малко от 2/3 от годишния брой часове, предвидени по учебен план
 1. По решение на общо събрание на родителите всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището,  и само учебниците подлежат на връщане в края на учебната година.
 2. Кадри и снимки на учениците  могат да се използват за популяризиране дейността на училището, с писменото разрешение на родителите, отбелязано във формуляра за записване.
 3.  При прекратяване посещенията на детето в училище, в едномесечен срок родителите уведомяват писмено ръководството на училището.
 4. При липса на писмено уведомление, ученикът автоматично се счита за записан за следващата учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 1. Учебните занятия започват през септември и завършват в края на май. Те се провеждат всяка събота по график, изготвен в началото на учебната година. Той се дава на учениците и се публикува в сайта на училището и в съответните групи за контакт на отделните класове.  Ваканциите са съобразени с тези на  каталунските  училища.
 2. На учениците се издава удостоверение за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България. Документът им дава право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по предметите в съответния клас.

ВЪТРЕШЕН РЕД

 1. Учебните занятия за класовете, които се обучават сутрин,  започват в 9,45 часа, а за класовете от от филиала, започват в 15.30 ч.  
 2. За спокойното им протичане от изключителна важност е учениците да пристигат навреме в училището, за да не се нарушава учебния процес. Родителите могат да доведат децата си и да ги придружат до класната стая.
 3. Влизането в сградата на външни лица, несвързани с училището и учебния процес, е строго забранено.
 4. За реда и безопасността в училище по време на междучасията отговарят учителите и родители доброволци.
 5. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните занятия, а най-малките   да придружават   до класната  стая  и  да ги посрещат пак там, при приклчване  на учебния ден.
 6. В случай на закъснение, могат да се свържат с училищния ръководител или учителя на съответния клас. След приключване на учебните занятия, децата се предават само на родител или на  упълномощено лице.
 7. В училището се използват само предварително определените пространства, упоменати в договора за наем. Учениците са длъжни да поддържат чистота в класните стаи, санитарните помещения и сградата  на училището.
 8. Техниката и инвентара се ползват под ръководството на  учителите. В случай на повреда на училищното имуществото, родителите възстановяват сумата или поправят нанесените щети.
 9. Ползването на електронни устройства – мобилни телефони, таблети и др. по време на учебните часове се осъществява по преценка на преподавателя,  за нуждите на учебния процес.  При неспазване, учителят отнема електронното устройство от ученика и в края на учебните занятия  го предава на родителя.
 10. Самостоятелно напускане на уилищната сграда от ученици се допуска само с писмено разрешение от родителите  или в случаите когато учениците са пълнолетни.
 11. Педагогическият персонал  е длъжен да идва на работа минимум 15 минути преди започване на часовете, да спазва графика за учебното време, да води стриктно учебната документация, да уведомява своевременно при необходимост от  отсъствие или закъснение и  да съдейства за намиране на заместващ учител.
 12. Учителите са длъжни да поддържат комуникация с родителите чрез групи на съответните класове,  и да обсъждат всички въпроси, свързани с децата.
 13. Всеки клас излъчва един представител от родителите, който да е в пряка връзка с училищното ръководство и родителския съвет.
 14. Комуникацията е важна  и необходима за добрата  работа в учебното  заведение  и в  полза  на  всяко дете. Осигурява  обратна  връзка и  атмосфера  на взимодействие.
 15. Приемно време на училищния ръководител :

За родителите от Барселона – от 9,00 до 10,00 ч.

За родителите от Мойет дел Вайес – от 18,30 д0 19,30 ч.

През  седмицата – отговаря по всяко време на запитвания.

 1. Всички членове на педагогическия екип, учениците и родителите са длъжни да спазват добрия и етичен тон с цел да се създаде комфортна учебна среда и да се провеждат нормални учебни занятия.

ТАКСА 

 1.  Българско училище „Св.св. Кирил и Методий”  в Барселона се финансира  частично  чрез субсидия по Постановление 90  на МОН и от такси. Обучението е доброволно и платено.
 2. Таксата за подпомагане  на  обучението  е фиксирана  и се определя  от ръководството на ораганизацията и родителския съвет.  Заплащането може да бъде  еднократно, на две вноски или на равни месечни вноски – в последната седмица  на текущия месец. Първата вноска е дължима до 30-ти септември.
 3. В случай на по-късно записване/включване в учебните занятия, размерът на таксата се изчислява процентно за остатъка от учебната година.
 4. За условията относно родителските такси родителите се уведомяват чрез  заявление, което подписват при записването на учениците.
 5. За провеждането на нормални учебни занятия е  важно  таксата да се заплаща навреме. В случай на неплащане в указаните срокове, на родителите се изпраща писмено напомняне. При системно незаплащане на дължимите такси, случаят се отнася за разрешаване от Родителския съвет.
 6. Начинът на плащане на таксите се гласува на родителска среща с всички родители.

ТЕКУЩИ   ВЪПРОСИ

За всички въпроси, проблеми и предложения, възникнали по време на учебната година, родителите да се обръщат към училищния ръководител и председателя на родителския съвет, за своевременното им разрешаване.